+ ماهیگیری قزل الا پی درپی و اموزش پرتاب لنسر در رودخانه با طعمه پشه مصنوعی
+ بهترین طعمه ماهیگیری 120 کیلیویی
+ ماهیگیری کپور بزرگ فیلم
+ فیلم اعلی درجه مستند ماهیگیری کپور بزرگ و بیرون کشیدن تخصصی ماهی بزرگ از اب
+ فیلم مستند جنگهای شیر و پلنگ و اهو بوفالو و انواع حیات وحش افریقا که همه به هم حمله می کنند
+ فیلم مستند ماهیگیری ماهی ازاد در ساحل
+ زیباترین فیلم اموزش ماهیگیری با قلاب در رودخانه
+ فیلم مستند ماهیگیری با لنسر در دریاچه
+ شکار اوزون برون که همان ماهی خاویاری است با قلاب ماهیگیری بسیار دیدنی است
+ فیلم اموزش روش انتظاری ماهیگیری کپور با لنسر = لنسر را به مکان مناسب تجمع کپور پرتاب کردن و منتظر نوکئزدن ماهی و لرزش لنسر